Grazzy Babe; tempera, pastel, (59 x 71), Vilnius, Lithuania, 1993